แนวทางป้องกันเด็กจมน้ำ

ปัจจุบันจะพบเห็นข่าวเด็กจมน้ำจำนวนมาก อัตราเฉลี่ยปีละกว่า 600 คน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า ปัจจุบันจะพบเห็นข่าวเด็กจมน้ำจำนวนมาก อัตราเฉลี่ยปีละกว่า 600 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ทางสถ.ได้แจ้งแนวทางป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ดำเนินการ 4 แนวทาง ดังนี้ 1.การใช้สระว่ายน้ำหรืออ่างเล่นน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องสอนให้เด็กปฐมวัยรู้จักอันตรายจากการจมน้ำ 2.จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ เฝ้าระวังดูแลปกป้องคุ้มครองเด็ก และสอนเด็กให้รู้จักกฎแห่งความปลอดภัย ตามเกณฑ์ที่สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 3.การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง และ4.สอนให้ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กรู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำ โดยเน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ที่สอนให้เด็กตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในอันตราย หรือมีเพื่อนจมน้ำ ที่สำคัญต้องร่วมกันให้ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องสมรรถนะเด็กแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรผู้สอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Edit